Privacyverklaring

Party Cruises Alkmaar bv, gevestigd aan De Overtoom 54 1823 BN Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.partycruisesalkmaar.nl

Bezoekadres: Mient 5, 1811 NB Alkmaar
Postadres: De Overtoom 54 1823 BN Alkmaar

Telefoonnummer +31653714608

N. van Heugten is de Functionaris Gegevensbescherming van Party Cruises Alkmaar bv zij is te bereiken via info@partycruisesalkmaar.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Party Cruises Alkmaar bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@partycruisesalkmaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Party Cruises Alkmaar bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor een correcte verwerking van de reservering
  • Voor een goede afhandeling van uw vraag

Geautomatiseerde besluitvorming

Party Cruises Alkmaar bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Party Cruises Alkmaar bv) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Party Cruises Alkmaar bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Party Cruises Alkmaar bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Party Cruises Alkmaar bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Party Cruises Alkmaar bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@partycruisesalkmaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Party Cruises Alkmaar bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Party Cruises Alkmaar bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@partycruisesalkmaar.nl.

Cameratoezicht

In het kader van de beveiliging van onze locatie aan de Overtoom 54 houden wij cameratoezicht, en daarmee verwerken wij persoonsgegevens. Dat doen wij altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Wij houden cameratoezicht ter beveiliging van onze locatie en eigendommen, hiermee kunnen wij vast stellen hoe en door wie eventuele schade is aangebracht. Daarbij kunnen wij deze beelden gebruiken om de schade te verhalen op de betreffende daders maar ook kunnen wij deze beelden gebruiken voor aangifte en/of als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om dit te realiseren, de volgende persoonsgegevens kunnen hierbij verwerkt worden: foto- en videobeelden, datum, tijdstip en locatie waar(op) de opnamen zijn gemaakt.

De gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard, tenzij de opnamen nodig zijn voor het verhalen van schade en/of het doen van aangifte of als bewijsmateriaal. In dat geval bewaren wij de opnamen tot de claim dan wel gerechtelijke procedure is afgehandeld.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens van de cameratoezicht omdat dat noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Dat gerechtvaardigd belang is gelegen in het beveiligen van onze locatie en eigendommen.

Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen, zoals bijvoorbeeld hulpdiensten. In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn.

Voor het beheer en onderhoud van onze systemen kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons kan helpen en met inachtneming van strenge voorwaarden, zoals onder meer een geheimhoudingsplicht van de leverancier.